Framtid

LÅngsiktig satsning

Rödkullen Panorama är en långsiktig satsning. Tidsplanen för projektet sträcker sig över 20 år från att den första detaljplanen vunnit laga kraft. De första 10 åren hanterar cirka 50 % av utarbetat planprogram.

Start i ett mindre delområde

Just nu arbetar Rödkullen Panorama parallellt med flertalet frågor i syfte att påbörja projekteringen som planerar starta i vad som kallas Område A Norra som inkluderar cirka 700 bäddar.

Område A Norra konkretiserar och förtydligar utformningen och ansvarstagandet för en naturanpassad gestaltning i Åre Rödkullen. Område A Norra är tänkt att fungera som ”pilot” för att inom ett mindre delområde utveckla viktiga principer för planläggningen samt för ett genomförande med det hänsynstagande som de stora värdena och kvaliteterna som finns i Rödkullen kräver.

Läget just nu

Fortsatt kommer flera frågor att hanteras på en övergripande nivå. Frågor som påverkar delar betydligt större än planområdet, så som ”hållbara spår och leder”, rennäringsfrågan, trafikförbättrande åtgärder på E14 och Ullådalsvägen, utbyggnad av skidanläggningen etc.

Den omfattande processen för Planprogrammet är klar och inväntar nu godkännande av Kommunfullmäktige i Åre. Planprogrammet i sig är inte juridiskt bindande utan kan mer ses som en möjlig utveckling för området för att i det senare detaljplanearbetet konkretiseras ytterligare.