Vanliga frågor

Planprogrammet beviljades vid Kommunfullmäktige i februari 2024. I nästa steg påbörjas arbetet med detaljplan.

Planprogrammet visar på möjlig användning av marken för området. Ambitionen har varit att ta ett helhetsgrepp för att på så sätt bidra till en hållbar lösning. Därför inkluderas också befintliga trånga sektorer; ex. hantering av undermåliga vägtrummor och trafikplats E14. Planprogrammet i sig har ingen juridisk betydelse och medger inte att man får börja bygga.
 
Efter godkännande av planprogrammet krävs det att detaljplaner tas fram för områdets olika delar. Då har kommunen möjlighet att ta ställning till respektive detaljplan, vilket innebär att delar av innehållet kan justeras, avslås eller beviljas.
 

Tidsplanen för projektet sträcker sig över 20 år från att den första detaljplanen vunnit laga kraft.

 

Ja, SkiStar planerar skilda och pistade nedfarter mellan husen i Rödkullen. Detta för att säkerställa ski in- ski out. SkiStar planerar att vidareutveckla redan existerade system av nedfarter och liftar för kommande kapacitetsökning, vädersäkring och modernisering av det framtida skidsystemet i enlighet med underlaget i planprogrammet. 

Ambitionen är att det kommer tillkomma nya nedfarter och liftar i takt med att området utvecklas.

Närmare 90% av projektet är koncentrerat till området på och runt dagens parkering, alltså till största delen fokuserat på redan ianspråktagen mark.

 

Det är ett projekt som kommer att utvecklas över tid med fokus på ett koncentrerat centrumområde. Tidsplanen för projektet sträcker sig över 20 år från att den första detaljplanen vunnit laga kraft. I projektet innefattas även ett väl fungerande centrum med varierande utbud för såväl besökare som fast boende. 

Det är ett välplanerat projekt där vi tar ett hållbart helhetsgrepp om den gröna infrastrukturen och har vänt och vridit på alla tänkbara utmaningar. 

En hållbarhetsplan för hela området var det första dokumentet som togs fram och det har genomsyrat all planering i projektet sedan dessSedan start har utgångspunkten varit att bygga detta projekt på ett ekologiskt hållbart sätt. Vatten, naturvärden, sediment, ras- och skredrisk, bäckar mm har utretts under flera års tid. Dessa utredningar har legat till grund för Åre Kommuns ambitiösa och genomarbetade planprogram. 

Åresjöns välmående är en mycket viktig aspekt. Här sker en separat Natura 2000 prövning mot Länsstyrelsen för att säkerställa att Åresjön & Ullån skall förbli opåverkad av projektet. I bilagor till planprogrammet finns mer att läsa avseende de utredningarna. 

Flera olika typer av boenden kommer att byggas i området, bland annat BRF-projekt med lägenheter i varierande storlekar och kanske ett eller annat fristående enfamiljshus.

Från Rödkullen Centrum tar det bara några minuter att glida ner till V8:an i Åre by med skidor.

 

Ta E14 från Åre Centrum, riktning Trondheim. Ta höger vid skylten ”Rödkullen” efter ca 2 km. Följ därefter vägen ett par kilometer fram till nästa Rödkullen-skylt och ta höger så är du framme. 

 

Ett planprogram är en handling som redogör för viljeinriktningen för planområdet. Efter ett godkänt planprogram så följer en mer detaljerad process i detaljplanearbetet. 

Vi avser även att förbättra den befintliga trafiksituationen i området och vid korsningen till E14.

Ladda ner planprogrammet via Åre Kommuns hemsida.